3ο Συνέδριο Ποδιατρικής - Ποδολογίας

Για άλλη μια χρονιά, το Δ.Σ. του Ελληνικού Συλλόγου Ποδιάτρων-Ποδολόγων οργανώνει το 3ο Συνέδριο Ποδιατρικής-Ποδολογίας που θα διεξαχθεί στις 20-21 Οκτωβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου καταρτίζει ένα διήμερο επιστημονικό πρόγραμμα, υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και ενδιαφέροντος, με αξιόλογες παρουσιάσεις και ομιλίες για 3η συνεχή χρονιά.
Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με σημαντική πορεία στο αντικείμενό τους, έχουν προσκληθεί να καταθέσουν την γνώση και εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδραστική παρουσίαση νέων δεδομένων, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων.
Διοικητικό Συμβούλιο & Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Πρόεδρος: Μάνος Αρβανιτάκης
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Καλυκάκη
Ταμίας: Έλενα Πούλιου
Γραμματέας: Νίνα Ποτουρίδου
Μέλος: Λευτέρης Βογιατζόγλου
Επιστημονικοί Σύμβουλοι: Λουκάς Θειάσπρας
Σταυρούλα Χρηστάκη

Δείτε αναλυτικά το Επιστημονικό πρόγραμμα εδώ

Η ακαδημία "Β. Λάκη" στο Ποδιατρικό Κέντρο

Το Ποδιατρικό Κέντρο σε συνεργασία με την ακαδημία του "Βασίλη Λάκη", εξετάζει τους μικρούς αθλητές, δημιουργώντας έτσι το απαραίτητο ιατρικό ιστορικό για την υγεία των ποδιών τους.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα στοιχεία της υγείας τους, βοηθάει στη σωστή πρόληψη και παρακολούθηση, με στόχο τις καλύτερες επιδόσεις στο άθλημα που αγαπούν και σε όλες τις δραστηριότητές τους γενικότερα.

Η ομάδα του Ποδιατρικού Κέντρου, ποδίατροι, Μάνος Αρβανιτάκης, Έλενα Πούλιου, Νίνα Ποτουρίδη και Νίκος Δράκος φροντίζουν, με ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, σωστά κι ευχάριστα. Εξετάσεις απαραίτητες για κάθε παιδί, για σωστά βήματα στην επιτυχία!

Παρουσίαση του βιβλίου "Γνωριμία με το επώδυνο πόδι"

25 Σεπτεμβρίου 2014 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος, οι Ιατρικές εκδόσεις Γιάννης Β. Παρισιάνος και ο ΙΑΝΟS παρουσιάσαν το βιβλίο "Γνωριμία με το επώδυνο πόδι" του Ελευθέριου Ε. Ντούνη, M.D. F.A.C. χειρούργου-ορθοπαιδικού.

Συμμετείχαν:

Χαράλαμπος Μουτσόπουλος ομ. καθηγητής, Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών.

Γεώργιος Καπετάνος ομ. καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης.

Τη συζήτηση συντόνισε η Ελένη Γκίκα δημοσιογράφος εφημ. "ΤΟ ΕΘΝΟΣ"-συγγραφέας

Εισήγηση έκανε η Άννα Μαΐλλη παιδίατρος - πρόεδρος των ΓτΚ και εισαγωγή ο Ελευθέριος Ντούνης

Επίσης συμμετέχοντες συγγραφείς ήταν οι:

Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ Χρήστος Ζαμπακίδης Διευθυντής, Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Δρ Παναγιώτης Τσαπόγας Διαβητολόγος-Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής- Γ.Ν.Ν Κέρκυρας

Ευάγγελος Βαλεντής Χειρουργός-ορθοπαιδικός Βιοκλινική Αθηνών Ηλίας Φ. Ζεέρης φυσικοθεραπευτής

Εμμανουήλ Αρβανιτάκης Ποδολόγος-MSc(Hons), BSc (Hons) Podiatry MPS

Πρόλο­γος από το βιβλίο: Σε ε­πο­χές τό­σο με­γά­λης κοι­νω­νι­κής και οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης, ό­πως οι ση­με­ρι­νές που βιώ­νου­με στην πα­τρί­δα μας, οι πλέ­ον ευ­πα­θείς κοι­νωνι­κές ο­μά­δες, οι πιο φτω­χοί και πε­ρι­θωριο­ποι­η­μέ­νοι βρί­σκο­νται στον κίν­δυ­νο του από­λυ­του α­πο­κλει­σμού, της πιο α­κραί­ας ένδειας.

Ό­λα τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα –το δι­καί­ω­μα στην τρο­φή, στην ερ­γα­σί­α, στην υ­γειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη και στη στέ­γα­ση– εί­ναι βα­ρύ­νου­σας ση­μα­σί­ας για τον φτω­χό πλη­θυ­σμό. Βλέ­πε­τε, η φτώ­χεια και ο κοι­νω­νι­κός α­ποκλει­σμός συν­δέ­ο­νται ά­με­σα με τις δια­κρί­σεις, την ά­νι­ση πρό­σβα­ση σε πό­ρους και ευ­και­ρί­ες, τον κοι­νω­νι­κό και πο­λι­τι­σμικό στιγ­μα­τι­σμό. Πα­ράλ­λη­λα, πα­ρα­κω­λύ­ουν τη συμμε­το­χή τους στη δη­μό­σια ζω­ή, τη δυ­να­τότη­τά τους να ε­πη­ρε­ά­σουν τις πο­λι­τι­κές, που τους α­φο­ρούν, και την προ­σφυ­γή τους σε έν­δι­κα μέ­σα για την α­πο­κα­τά­στα­ση της α­δι­κί­ας.

Ο ποδίατρος Μάνος Αρβανιτάκης με τον συγγραφέα του βιβλίου κ. Ελευθέριο Ντούνη

Φτώ­χεια δεν ση­μαί­νει μό­νο α­νε­παρ­κή ει­σο­δή­μα­τα και υ­λι­κά α­γα­θά, αλ­λά και έλ­λει­ψη πό­ρων, ευ­και­ριών και συν­θη­κών α­σφά­λειας, έλ­λει­ψη, που υ­πο­νο­μεύ­ει την α­ξιο­πρέ­πεια και κά­νει τους φτω­χούς ακό­μη πιο ευά­λω­τους. Πρό­σφυ­γες, με­τα­νά­στες, νόμι­μοι και μη, μα­κρο­χρό­νια ά­νερ­γοι, ά­στε­γοι, Ρο­μά και νε­ό­πτω­χοι βρί­σκο­νται σή­με­ρα πέρα α­πό το φά­σμα μιας βα­θιάς και μόνι­μης φτώ­χειας, μπρο­στά στον κίν­δυ­νο ε­νός πολ­λα­πλού και πο­λύ­πλευ­ρου κοι­νω­νι­κού α­ποκλει­σμού, που έ­χει ό­λα τα στοι­χεί­α μιας αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης.

Σε τό­σο δύ­σκο­λους και­ρούς, το δι­καί­ω­μα στη ζω­ή και την α­ξιο­πρέ­πεια, δεν εί­ναι πλέ­ον ού­τε αυ­το­νό­η­το, ού­τε προ­φα­νές ού­τε, αυτα­πό­δει­κτο. Αυ­τό α­κρι­βώς το βα­σι­κό αν­θρώ­πι­νο δι­καί­ω­μα έ­χου­με υ­πο­χρέ­ω­ση, για­τροί και νο­ση­λευ­τές, να υ­πε­ρα­σπι­στού­με. Ό­χι μόνο με τη δρά­ση και τη φυ­σι­κή μας πα­ρου­σί­α, αλ­λά και δυ­να­μώ­νο­ντας τη φω­νή μας και ο­πλί­ζο­ντας τις προ­σπά­θειές μας με τα α­πα­ραί­τη­τα ε­ρευ­νη­τι­κά και θε­ω­ρη­τι­κά ε­φό­δια. Για­τί «τα­πει­νοί και κα­τα­φρο­νε­μέ­νοι» δι­καιού­νται ί­διο εν­δια­φέ­ρον, αντί­στοι­χη φρο­ντί­δα, ι­σό­τι­μη μέ­ρι­μνα. Αυ­τή εί­ναι, πέ­ρα α­πό την κα­θη­με­ρι­νή μας δρά­ση, η νέ­α πρό­κλη­ση για την Ορ­γά­νω­σή μας. Α­φε­νός να συ­γκε­ντρώ­σει, α­να­λύσει και εκ­θέ­σει ό­λα ε­κεί­να τα στοι­χεί­α που συ­νι­στούν ό­ψεις του κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σμού, ό­πως τον βιώ­νουν οι χι­λιά­δες α­σθε­νείς μας στα Πο­λυ­ιατρεί­α μας, αλ­λά και ε­πι­πρό­σθε­τα να α­πο­τε­λέ­σει «ερ­γα­λεί­ο» δου­λειάς για ό­σους, ό­πως οι Για­τροί του Κό­σμου εί­κο­σι χρό­νια τώ­ρα, βρί­σκο­νται στην πρώ­τη γραμ­μή.

Ο κ. Ελευθέριος Ντούνης με την κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Βούλτεψη.

Αυ­τή τη ση­μα­ντι­κή προ­σπά­θεια, στην ου­σί­α της, υ­πη­ρε­τεί το ε­ξαι­ρε­τικό βι­βλί­ο του Λευ­τέ­ρη Ντού­νη που εί­χε την ευ­γε­νή κα­λο­σύ­νη να το α­φιε­ρώσει στους Για­τρούς του Κό­σμου, συ­νέ­χεια και συ­νε­πεί­α της υ­πέ­ρο­χης ε­θε­λο­ντι­κής προ­σφο­ράς του στα Πο­λυ­ια­τρεί­α των Για­τρών του Κό­σμου. Μέ­σα σε έ­να κλί­μα γε­νικευ­μέ­νης κα­τάρ­ρευ­σης και α­πα­ξί­ας, α­πο­δει­κνύ­ει πως υ­πάρ­χουν άν­θρω­ποι πού ό­χι μό­νο α­ντι­στέ­κο­νται φύ­σει, θέ­σει και έρ­γω, αλλά έ­χουν και τη δύ­να­μη να πα­ρά­γουν πνευ­μα­τι­κό έρ­γο, πού μπο­ρεί να μας βο­η­θή­σει «να στα­θού­με στα πό­δια μας» στην κυ­ριο­λε­ξί­α, τις δύ­σκο­λες τού­τες μέ­ρες πού περ­νά­με. Η ο­μά­δα του κυ­ρί­ου Ντούνη, πού α­πο­τε­λεί­ται από ε­πί­λε­κτους συ­να­δέλ­φους, ό­λοι με ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον στις πα­θή­σεις του πο­διού και για ό­λες τις η­λι­κί­ες, ερ­γά­σθη­κε με ι­διαί­τε­ρη ευαι­σθη­σί­α και δη­μιούρ­γη­σε αυ­τό το πό­νη­μα, πού α­πευ­θύ­νε­ται σε κά­θε εν­δια­φε­ρό­με­νο από πε­ριέρ­γεια ή για­τί κά­τι του θυ­μί­ζει α­πό τον ε­αυ­τό του ή κά­ποιον του πε­ρι­βάλ­λο­ντός του με πό­νο στα πό­δια, εύ­κο­λη κό­πω­ση και δυ­σκο­λί­ες στην υ­πό­δη­ση. Δεν υ­πάρ­χουν, δυ­στυ­χώς, άν­θρωποι χω­ρίς δυ­σά­ρε­στη ε­μπει­ρί­α α­πό πό­νους στο πό­δι, πού εί­τε συ­σχε­τί­ζο­νται με το υ­πό­δη­μα εί­τε ό­χι, με δυ­σκο­λί­ες στη με­τα­κίνη­ση κα­τά την α­πα­σχό­λη­ση (σπά­νιο στις μέ­ρες μας) ή στην α­να­ψυ­χή, οι ο­ποί­οι, προ­σπα­θώ­ντας να δώ­σουν ε­ξη­γήσεις και να α­παλ­λα­γούν απ’ αυ­τούς, κα­ταφεύ­γουν στη βο­ή­θεια των ει­δι­κών ή ε­πιχει­ρούν μό­νοι τους, συ­χνά ε­μπει­ρι­κά, να δώ­σουν λύ­σεις.

Ο ποδίατρος Μάνος Αρβανιτάκης με τον κ. Πατούλη, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.

Μέ­σα α­πό τις σε­λί­δες αυ­τού του βι­βλί­ου, ο κα­θέ­νας μας θα μπο­ρέ­σει να ε­νη­με­ρω­θεί, για­τί συ­χνά η κού­ρα­ση εκ­δη­λώ­νε­ται με πό­νο στα πό­δια, ό­τι πο­λύ συ­χνά τα α­κα­τάλ­λη­λα υ­ποδή­μα­τα εί­ναι η αι­τί­α του προ­βλή­μα­τός μας, τέ­λος, θα γνω­ρί­σει τις διά­φο­ρες πα­ραμορ­φώ­σεις του πο­διού- ε­πώ­δυ­νες ή ανώ­δυ­νες- πού προ­κα­λούν ό­μως σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα στη βά­δι­ση, και τι λύ­σεις υπάρ­χουν με συ­ντη­ρη­τι­κές ή χει­ρουρ­γι­κές με­θόδους. Φαί­νε­ται εμ­φα­νώς α­πό τα κεί­με­να ό­τι δεν πρό­κει­ται για α­μι­γώς ια­τρι­κό σύγ­γραμ­μα, αλ­λά για έ­να πο­λύ­τι­μο βο­ή­θη­μα, πού μπο­ρεί να μας λύ­σει α­πο­ρί­ες για τα αί­τια ε­νός πό­νου στο πό­δι μας, προ­τεί­νει λύ­σεις γι’ αυ­τό, και προ­πα­ντός συ­νι­στά να α­ντι­με­τω­πί­ζε­ται το πρό­βλη­μα χω­ρίς πε­ριτ­τούς πα­νι­κούς. Άλ­λο έ­να δείγ­μα της ευαι­σθη­σί­ας των συγ­γρα­φέ­ων, που α­πο­δει­κνύ­ει έμπρα­κτα τα ό­σα α­νέ­φε­ρα αρ­χι­κά, α­πο­τε­λεί το γε­γο­νός πως δεν σκέ­φθη­καν ού­τε στιγ­μή ε­μπο­ρι­κά τη συγ­γρα­φή τους και προ­σφέ­ρουν ό­λα τα δι­καιώ­μα­τα του βι­βλί­ου στους «Για­τρούς του Κό­σμου» να το χει­ρι­σθούν ό­πως αυ­τοί νο­μί­ζουν. Πο­λύ­τι­μη συ­νει­σφο­ρά και πα­ρακα­τα­θή­κη για ό­σους α­πό ε­μάς έ­χου­με την τύ­χη και τι­μή να πα­ρα­κο­λου­θού­με την α­νι­διο­τε­λή προ­σφο­ρά του Λευ­τέ­ρη Ντού­νη στους πιο ευά­λω­τους και τα­πει­νούς α­πό τους α­σθε­νείς των Για­τρών του Κό­σμου. Το ε­λά­χι­στο που μπο­ρώ να πω, εκ­φρά­ζο­ντας ό­λους ε­κεί­νους που ανα­ζη­τούν κα­τα­φύ­γιο στους Για­τρούς του Κό­σμου εί­ναι, ένα ει­λι­κρι­νές ευ­χα­ρι­στώ. Σε αυ­τούς τους τε­λευ­ταί­ους και στον ά­νι­σο κα­θημε­ρι­νό α­γώ­να τους για ε­πι­βί­ω­ση α­φιε­ρώ­νε­ται ο πρό­λο­γος αυ­τός.

Νι­κή­τας Κα­νάκης Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Για­τρών του Κό­σμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Η ει­σα­γω­γή από το βιβλίο: Στο βι­βλί­ο αυ­τό πε­ρι­γρά­φο­νται οι συ­νη­θέ­στε­ρες ε­πώ­δυ­νες, αλλά και ανώδυνες παθήσεις του πο­διού, με α­πλό και κα­τα­νο­η­τό τρό­πο, ώστε να μπο­ρεί να δια­βα­στεί και α­πό για­τρούς ε­κτός της ει­δι­κό­τη­τας της ορ­θο­παιδι­κής. Aπευ­θύ­νε­ται, ε­πί­σης, στους ε­παγ­γελ­μα­τί­ες της υ­γεί­ας, τους σχε­τι­κούς με τη φροντί­δα του πο­διού, τους απασχολούμε­νους με την κα­τα­σκευ­ή και την ε­μπο­ρία του υ­πο­δή­μα­τος, αλ­λά και τον κά­θε εν­δια­φε­ρό­με­νο, που εί­τε τον α­πα­σχο­λεί κάποιο πρό­βλη­μα των πο­διών του, εί­τε ό­χι. Η προ­σπά­θειά μας δεν εί­χε την έν­νοια της έκ­δοσης ε­νός ια­τρι­κού συγ­γράμ­μα­τος, γι’ αυ­τό και δεν γί­νο­νται βι­βλιο­γρα­φι­κές ανα­φο­ρές στα κεί­με­να. Βε­βαί­ως, οι πα­θή­σεις πε­ρι­γρά­φο­νται με ε­πι­στη­μο­νι­κή ο­ρο­λο­γί­α και με­θο­δο­λο­γί­α, αλ­λά η αι­τιο­λο­γί­α και η ε­ξέ­λι­ξη πε­ριο­ρί­ζο­νται στις βα­σι­κές γνώ­σεις που θα εν­διέ­φε­ραν τον μέ­σο α­να­γνώ­στη. Ε­πί­σης, ό­σον α­φο­ρά στην α­ντι­με­τώπιση δεν ε­πε­κτεί­νε­ται σε ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες θε­ρα­πευ­τι­κές, φαρ­μα­κευ­τι­κές και χει­ρουρ­γι­κές λε­πτο­μέ­ρειες, για­τί και πά­λι θα υ­πε­ρέ­βαινε τους στό­χους του α­να­γνω­στι­κού κοι­νού για το ο­ποί­ο προ­ο­ρί­ζε­ται.

Εί­ναι έ­να βι­βλί­ο που έχει γρα­φτεί για να μπει σε κά­θε σπίτι, να διαβα­στεί στον κα­να­πέ, γι, αυ­τό και το μι­κρό του σχή­μα, για­τί πα­ντού υ­πάρ­χει κά­ποιος κά­θε η­λι­κί­ας, με ε­μπει­ρί­α α­πό κά­ποιο πρό­βλη­μα στα πόδια του, που πα­ρεμ­βαί­νει στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά του με την έν­νοια της ά­νε­σης στην υ­πό­δη­ση και της ε­λευ­θε­ρί­ας στη βά­δι­ση. Αυ­τή την έν­νοια εί­χε και η πο­λυ­συλ­λε­κτι­κό­τη­τα των συγ­γρα­φέ­ων, ό­λοι όμως με εν­δια­φέ­ρον στο πό­δι, (δύ­ο ορ­θο­παιδι­κοί με κύ­ρια α­πα­σχό­λη­ση στις πα­θή­σεις του πο­διού, έ­νας παι­δο-ορ­θο­παι­δι­κός, έ­νας γε­νι­κός χει­ρουρ­γός με ει­δι­κό­τη­τα στη χει­ρουρ­γι­κή των αγ­γεί­ων, έ­νας διαβη­το­λό­γος με κύ­ριο εν­δια­φέ­ρον στο δια­βη­τι­κό πό­δι, έ­νας φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής και ένας πο­δο­λό­γος, ώ­στε ο κα­θέ­νας α­πό την δι­κή του πλευ­ρά να πε­ρι­γρά­φει τα συνή­θη προ­βλή­μα­τα του πο­διού που α­πα­σχο­λούν το ευ­ρύ κοι­νό. Ο α­να­γνώ­στης, τέ­λος, α­πό την πλευ­ρά του να ε­νη­με­ρωθεί για τα συ­νή­θη προ­βλή­μα­τα του πο­διού, που εί­ναι πολ­λά , και να ζη­τήσει βο­ή­θεια, ό­ταν πα­ρα­τη­ρή­σει κά­τι α­σύ­νη­θες, που εί­τε πο­νά­ει εί­τε ό­χι, αλ­λά επη­ρε­ά­ζει τη λει­τουρ­γί­α του πο­διού του.

Χρειά­ζε­ται ό­μως προ­σο­χή να μην πα­νι­κο­βαλ­λόμα­στε συ­σχε­τί­ζο­ντας κά­θε πόνο ή εύ­ρη­μα με ό,τι πε­ρι­γρά­φε­ται στα κεί­με­να. Θα πρέ­πει πά­ντο­τε να γνω­ρί­ζου­με ό­τι το πό­δι εί­ναι το πλέ­ον φορ­τι­ζό­με­νο και, κατ’ ε­πέ­κτα­ση, κα­τα­πο­νού­μενο μέ­ρος του σώ­μα­τός μας, με πε­ριο­ρι­σμένη ε­λευ­θε­ρί­α κι­νή­σε­ων στα συ­νή­θως α­φύ­σι­κα ό­ρια του υ­πο­δή­μα­τος. Γι’ αυτό απαι­τεί­ται αυ­ξη­μέ­νη προ­σο­χή, φρο­ντί­δα και προ­στα­σί­α των πο­διών μας μέ­σα σε α­σφα­λή και ά­νε­τα υ­πο­δή­μα­τα.

Θερ­μές ευ­χα­ρι­στί­ες εκ­φρά­ζω στους συ­να­δέλ­φους μου συγ­γρα­φείς των ε­πι­μέρους κε­φα­λαί­ων για τη συμ­βο­λή τους στην ο­λο­κλή­ρω­ση αυ­τού του πο­νή­μα­τος και ιδιαίτε­ρα για την α­πό καρ­διάς διά­θε­σή τους να χο­ρη­γη­θεί στην ορ­γά­νωση «Για­τροί του Κό­σμου». Θερ­μές ε­πίσης ευ­χα­ρι­στί­ες εκ­φρά­ζω στη Γε­νι­κή Διευ­θύ­ντρια των Για­τρών του Κό­σμου, κα Ευ­γε­νί­α Θά­νου, που α­νέ­λα­βε την έκ­δο­ση, ως και την ε­θε­λό­ντρια της ορ­γά­νω­σης, φι­λό­λο­γο κα Μα­ρί­α Ντού­ρου, για την ε­πιμέ­λεια του κει­μέ­νου.

Ε. Ντού­νης

 

 

Η ποδιατρική επιστήμη στην Ελλάδα

Η 4η Μαΐου 2017 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την ποδιατρική επιστήμη στην Ελλάδα. Δύο ημέρες μετά την παγκόσμια ημέρα ποδιατρικής, έγινε πραγματικότητα η ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής ποδιατρικής στην Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο Queen Margaret University του Εδιμβούργου έδωσε την άδεια λειτουργίας τμήματος ποδιατρικής στο AMC Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών από τον Οκτώβριο του 2017. Η εδραίωση της ποδιατρικής στην Ελλάδα είναι πια γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η προσπάθεια και οι κόποι χρόνων πλέον δικαιώνονται. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κύριο Ροδόπουλο και τον κύριο Διαμαντή, που πίστεψαν και στήριξαν το όραμά μας, την κ. Ειρήνη Μανάρα, Ειρήνη Μανάρα για την αμέριστη υποστήριξή της, η οποία με το πάθος που την διακατέχει, κατάφερε να προσπεράσει όλες τις υπερκείμενες δυσκολίες της εφαρμογής του προγράμματος, τον κύριο Γκρίμα, συντονιστή του προγράμματος, που μας κατεύθυνε σε κάθε βήμα μας. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την επιστημονική ομάδα που συνετέλεσε στην υλοποίηση των επιστημονικών αναγκών του προγράμματος: Τους ποδιάτρους Χριστάκη Σταυρούλα, Πούλιου Έλενα, Θεοφάνους Αναστασία, Ποτουρίδου Νίνα, Βογιατζόγλου Λευτέρη, Θειάσπρα Λουκά. Τους ορθοπεδικούς Ριστάνη Σταύρο και Πισκοπάκη Ανδρέα και τέλος την αγγειοχειρουργό Καλλιγιάννη Κική.

Εμμανουήλ Αρβανιτάκης

Ποδίατρος – Ποδολόγων

Πρόεδρος του Συλλόγου Ποδιάτρων – Ποδολόγων Ελλάδος

Ενημερωτική ημερίδα "Παιδί & Αθλητισμός"

Ο ποδολόγος - ποδίατρος Μάνος Αρβανιτάκης, ομιλητής στην ενημερωτική ημερίδα “Παιδί & αθλητισμός”, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, στις 10.30 το πρωί, στο γυμναστήριο Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ [Βοηθητικό γήπερο Κ2 ΟΑΚΑ].  Μια ημερίδα που αφορά όλους τους γονείς και τους εκπαδευτικούς, για την σωστή στήριξη κάθε παιδιού που ασχολείται με τον αθλητισμό και την άσκηση γενικότερα.

Ομιλητές είναι οι:

Ζαγοραίος Νίκος – Ορθοπεδικός

Αρβανιτάκης Μάνος – Ποδίατρος

Γεωργιάδης Νίκος – Αθλητικός ψυχολόγος

Δουκοπούλου Γεωργία – Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Σαμαράς Μιχάλης – Φυσικοθεραπευτής

Παυλακάκης Άγγελος – πρώην Πρωταθλητής στίβου

Συνδιοργανωτής Asics - Pelmatografima-Elite

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 121, Τ.Κ.:161 22
210 7258116
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Νεοφύτου Δούκα 10, Τ.Κ.:161 22
210 7233092
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πλ. Κορνάρου 31, Τ.Κ.:712 01
2810 344000
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.